Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 2000
Téma: Svetlo v temnote

Obsah: téma konferencie, miesto konania, spôsob prihlasovania, poplatky, program, z obsahu seminárov, prihláška cez Internet


Téma: Svetlo v temnote

Niekedy, keď sa pozerám na životy l'udí – mojich neveriacich priatel'ov a porovnávam ich so životmi nás kresťanov neviem nájsť rozdiel v životnom štýle. Podobné sú hodnoty, pre ktoré žije jedna aj druhá skupina: peniaze, svetská sláva a múdrosť, zábava, priatelia, dobré vzťahy a možno by sme ich ešte zopár našli… Potom sa pýtam, kde je to svetlo a tá sol', ktorými máme byť tomuto svetu. Pritom som si istý, že nám Ježiš pripravil život v obecenstve Ducha Svätého, život v hojnosti a plnosti, ktorý má svietiť do temnoty. Mám silný dojem, že naše zamestnania nám prevýšili poslanie, ktoré ako kresťania na zemi máme. Zdá sa mi, že vzťah s Ježišom nám zobralo tempo tejto doby a z kresťanstva sa stáva nedel'né chodenie do cirkvi, pekné kázne a kresťanské programy…

Ježiš je Svetlom sveta a Cirkev – Jeho telo – má toto svetlo všetkým l'udom sprostredkovať. Ježiš žije v nás! Verím, že v nás zapáli nový oheň, ktorý si odnesieme do svojich spoločenstiev.

Marek Krajčí
Marek Krajčí

Miesto

Piatok - sobota: Saleziánske mládežnícke stredisko na Mamateyovej ulici 4 v Petržalke

Autobusové spojenie:
- z hlavnej stanice: 1 zastávku linkami č.: 93, 81 na zastávku SAV, tam prestup na autobus č.: 83 (vystúpiť 2 zastávky pred konečnou, pred Saleziánskym mládežníckym strediskom Don Bosca)
- z autobusovej stanice Mlynské Nivy: 3 zastávky linkou č.: 50 na Šafárikove námestie, tam prestup na linky č.: 95, 88 (vystúpiť na tretej zastávke pred Saleziánskym mládežníckym strediskom Don Bosca)

Nedel'a: Vel'ká sála Istropolisu

návrat na obsah«)
prihláška cez Internet

Spôsob prihlasovania

Prihlásiť sa môžete cez Internet na stránke s prihláškou.

Prihlásiť sa dá aj: vyplneným záväznej prihlášky, o ktorú si môžete požiadať telefonicky (07/62410109, 07/63827897), e-mailom: kancelaria@copp.sk alebo na adrese: Centrum pre prípravu KONCERTOV MODLITIEB a CHVÁL, Budatínska 47, 851 06 Bratislava

návrat na obsah«)
prihláška cez Internet

Poplatky

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok na celú konferenciu: 150,- Sk

Zl'ava 50,- Sk pre priatel'ov Koncertov modlitieb a chvál.
Zl'ava 75,- Sk pre účastníkov zo vzdialenosti väčšej ako 200 km od Bratislavy (príspevok na cestovné náklady).
U prihlásených po 20.8. negarantujeme zabezpečenie prihláseného ubytovania (okrem karimatkového typu) a stravy.

Poplatky vyberané na mieste

Celá konferencia: 170,- Sk
Len piatok: 75,- Sk
Len sobota: 100,- Sk
Len večerný koncert: 50,- Sk
Nedel'a: vstup vol'ný

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečujeme:
- v školskej triede (vlastný spacák a karimatka): 40,- Sk
- v študentskej ubytovni: 145,- Sk

Zabezpečujeme sobotný obed: 65,- Sk

Ako zaplatiť?

Účastnícky poplatok + ubytovanie a stravu zaplať na ktorejkol'vek pošte len vkladovým lístkom Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A, ani bankovou zloženkou Poštovej banky!) na účet: POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 20017395/6500, variabilný symbol: rodné číslo. Názov účtu: COPP. Účastníci z Čiech sa prihlásia len vyplnením prihlášky, poplatky zaplatia až na mieste pri registrácii.

Kópiu ústrižku (potvrdenie vkladu) si uschovajte a prineste na registráciu!
Každý účastník musí byť prihlásený na osobitnej prihláške!

Potrebujeme pomoc pri pri organizačnom zabezpečovaní konferencie. Ak by si mal záujem, ozvi sa nám na hore uvedené kontakty.

návrat na obsah«)
prihláška cez Internet

Program konferencie

[FrontPage Save Results Component]
piatok 1.9.2000 sobota 2.9.2000  nedel'a 3.9.2000
  9.30 - 10.15 chvály a modlitby
(JOY, Miro Tóth)
9.30 – 11.45
spoločné bohoslužby
  10:45-12:45 semináre
Život a smrť je v moci jazyka
(A. Barkóci)

Prorocká služba II
(manželia Herrmannoví)

Vedenie chvál
(M.Karová, M.Tóth, M.Krajčí)

Biblický prístup k pochopeniu sexuality
(P. Dakin)

Aranžovanie hudby II

Detský seminár

Téma: Rast v posvätení a charaktere

(@: Vel'ká sála Istropolisu)
12.00 – 19.00 registrácia 12.30 – 14.00 obed  
15.30 – 17.00 semináre
Kresťanská rodina
(A. Barkóci)

Kresťan na pracovisku
(P. Dakin)

Mentalita služobníka
(Ľudo Kara)

Prorocká služba I
(manželia Herrmannoví)

Hudobné semináre I
15:00 – 16:30
Stretnutie záujmových skupín
ACET
VIVA Network
Teen Challenge
YWAM
Zakladanie zborov
Stretnutie priatel'ov
Koncertov modlitieb a chvál
 
17.00 prestávka 18.00 – 20.00 téma:
Život v plnosti (JOY, Ľudo Kara)
 
19.00 Koncert modlitieb a chvál 20.00 prestávka  
Téma: Žiť s Pánom Ježišom
(Tretí deň, Marek Krajčí)
20.30
Koncert pestrofarebných chvál a kreativity
(Tretí deň a COPP)
 

návrat na obsah«)
prihláška cez Internet

Z obsahu seminárov…

Kresťanská rodina

Zdravé a dobre fungujúce rodiny sú základom každej spoločnosti. Žial' práve tu sa vyskytujú nezriedka problémy, ktoré potom ovplyvňujú každodenné životy všetkých nás. Dobre fungujúca rodina je skutočným svetlom do temnoty tohoto sveta. Kazatel' Alexander Barkóci má s manželkou Zuzanou šesť detí a krásnu rodinu… Kto pozná jeho posvätený život vie, že jeho skúsenosti a rady budú určite vel'mi inšpirujúce a obohacujúce.

Kresťan na pracovisku

Ako môže byť kresťan svetlom vo svojej práci, aké má mať vzťahy s kolegami? Na tieto a mnohé iné otázky vám na tomto seminári odpovie Paul Dakin z Anglicka.

Mentalita služobníka

Asi tým najväčším svedectvom tomuto svetu je srdce služobníka, plné lásky voči ostatným. Kto chodí s Ježišom, poznáva Jeho srdce a Jeho charakter: „…On sa zriekol seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu…“ (Fil. 2; 7a)

Prorocká služba I a II

Manželia Herrmannoví slúžia prorockým darom v Cirkvi v Čechách a na Slovensku. Pritom povzbudzujú Boží l'ud k láske a k používaniu duchovných darov, najmä proroctva a výkladu jazykov. Ich seminár bude menej teoretický a viac praktický. Veríme, že mnohým prinesie Božie slovo do ich situácie, mnohí spoznajú u seba nepoužívaný duchovný dar a naučia sa, ako ho používať na budovanie tela Kristovho.

Život a smrť je v moci jazyka

Šanko slúžil týmto slovom už na viacerých miestach. Vždy priviedlo mnohých do pokánia a zároveň k riešeniu množstva problémov, ktoré napáchal tento malý úd.

Biblický prístup k pochopeniu sexuality

Paul Dakin je popri práci v cirkvi zamestnaný na čiastočný úväzok ako všeobecný lekár. Verím, že nám odkryje vel'a zaujímavých súvislostí, ktoré nám umožnia pochopiť veci v nových rozmeroch.

Vedenie chvál

Seminár bude robený formou panelovej diskusie, keď vedúci chvál zo skupiny Tretí deň (Miro Tóth), JOY (Martina Karová) a COPP (Marek Krajčí) prezradia vlastné skúsenosti a budú odpovedať na vaše podnetné otázky.

Hudobné semináre I

Možnosť prihlásiť sa na bicie (Pali Absolón), basová gitara (Martin Mačura), elektrická + akustická gitara (Vlado Crmoman), klávesy (Jozef Brenkus ml.), vokály (Martina Karová). Odporúčame účastníkom, aby si na nasledujúci deň prakticky osvojili svoje zručnosti a nové poznatky pri aranžovaní hudby.

Aranžovanie hudby II

Vol'né pokračovanie pre účastníkov hudobných seminárov. Aranžér skupiny JOY (Vlado Crmoman) bude spolu s ostatnými kolegami zo skupiny a spolu s účastníkmi hudobných seminárov aranžovať hudbu na vybrané chválospevy.

Detský seminár

Možnosť zveriť svoje deti do starostlivosti učiteliek nedel'nej školy, zatial' čo vy si môžete vypočuť vami zvolený seminár. Táto služba bude prebiehať aj počas večerných programov a nedel'ných bohoslužieb.

návrat na obsah«)
prihláška cez Internet


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí