Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 2001
Téma: Božia rodina

Každý z nás patrí do fyzickej a tiež aj duchovnej rodiny. Aké majú byť vzťahy v kresťanskej rodine, aké v našich kresťanských spoločenstvách a aké v Cirkvi na úrovni mesta či určitej oblasti, kde žijeme? Toto sú tri úrovne Božej rodiny, ktoré tvoria obsahovú náplň tém spoločných zhromaždení, večerných koncertov, seminárov a workshopov.

Mojou modlitbou je, aby tak ako po minulé roky, aj tento rok priniesla do našich životov nový oheň a nadšenie pre nášho Boha! Verím, že spolu s vami s Ním zažijeme nezabudnuteľné obecenstvo!

Marek Krajčí


Konferencia je usporiadaná spoločne s učiteľmi umeleckého festivalu Hrejte dobře a zvučně (ČR),
Hostia: multinárodná worship skupina Vinesong (Zimbabwe, USA, UK, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Bulharsko, Guyana, Holandsko)
Miesto: Univerzitné pastoračné centrum, Študentský domov Ľudovíta Štúra, Mlynská dolina, Bratislava
Čas: štvrtok 30.8.2001 - nedeľa 2.9.2001 (prihláška cez Internet)

štvrtok 30.8.   piatok 31.8.   sobota 1.9.   nedeľa 2.9.

 

 

9.00 - 9.30 chvály a spoločný program

 

9.00 - 9.45 chvály a modlitby (M. Tóth)

 

Veľká sála Istropolisu

 

 

9.45 - 11.45 semináre

 

10.00 - 11.45 spoločné zhromaždenie: Tretí deň

 

9.30 - 11.45 spoločné bohoslužby: Vinesong

 

 

Proroctvo v umení

V

Téma: Boží poriadok a Božia výchova

 

Téma: Moc vzájomného žehnania si

 

 

Moderovanie a dramaturgia programu

P

(Paul Dakin)

 

(John Watson)

 

 

Choreografia

Ke

 

 

 

 

 

Tanec v uctievaní 

Š

 

 

 

Spevácke konzultácie

R

 

 

 

 

 

Sláčikové nástroje

tm

   

 

 

 

Pokračujú II. časti umeleckých a hudobných seminárov zo štvrtku

 

 

 

 

12.00-14.00 registrácia umeleckých sekcií   12.00-19.00 registrácia na všeobecnú časť konferencie   12.15-14.00 obedňajšia prestávka   Legenda:

14.30 spoločné uvítacie stretnutie

 

14.00 - 15.30 semináre

 

14.00 - 15.30 semináre

 

B –   Alexander Barkóci
Be – Eva Beránková
C –   Gary Cox
D –   Paul Dakin
Dl –  Petr Dlouhý
K –   Ľudo Kara
Kr –  Marek Krajčí
Ke –  Eva Kevická
P –    Hanka Pinknerová
R –    Jitka Rusová
Ř –    Karel Řežábek
Š –    Helena Šabatková
Ši –   Martin Šimek
tm –  Tomáš a Miriam Kaiseroví
W –  John Watson
Z –    Zapalačová Monika

15.15 - 17.15 semináre

 

Domáci viery

Ř

Proroctvo a uzdravovanie pri chválach

W

Tanec ako súčasť duchovného boja

Š

Sila odpustenia

B

Ako vychovávať deti

 Ř

Neverbálne divadlo: Cyklus workshopov I. až V.

Dl

Ako pochopiť opačné pohlavie

D

Rast v jednote a pomazaní

Kr

Výtvarný seminár

Z

Hudobné semináre: podľa záujmu účastníkov

 

Písanie

Ši

Tímová práca

P

Umelecké semináre: podľa záujmu účastníkov

 

Umelecké semináre: príprava večerného koncertu

 

Spev

V

16.00-17.30 semináre

 

16.00-17.30 semináre

 

Pesničkárska dielňa I. a II.

Ř

Dom modlitby a chvály

V

Jednota vo vedení zboru

W

Melodický nástroj v uctievaní (priečna flauta)

B

Muž – kňaz v rodine

K

Medzigeneračné vzťahy

K

Klávesy, Gitara, Basgitara, Bicie, Perkusie – I. a II. časť

 

Lokálna Cirkev

D

Ako efektívne evanjelizovať

C

17.30 prestávka

 

17.30 prestávka

 

17.30 prestávka

 

19.00 – 22.00 Večerný program: špeciálne zhromaždenie (nielen) umelcov, s chválami, kázaním a vystúpeniami učiteľov a hostí
Lamačské chvály
(Karel Řežábek)
  19.00 – 22.00 Koncert modlitieb a chvál: Vinesong
Téma: Božie milosrdenstvo a bezpodmienkova láska (Alexander Barkóci)
  19.00 – 22.00 Koncert modlitieb a chvál: COPP, Tretí deň
Téma: Boží DOM, Umelecké prezentácie
 

Popis seminárov

Domáci viery

„Čiňte dobre všetkým, ale najmä domácim viery“ Karel Řežábek bude rozoberať, v čom spočíva nadštadardnosť vzťahov v cirkvi a ako môžeme v zbore vytvárať tie najkrajšie vzťahy.

Sila odpustenia

Boh od nás požaduje, aby tak, ako nám On odpustil, sme aj my odpustili tým, ktorí sa proti nám previnili. Vyzerá to tak, že v tejto činnosti máme byť dokonalí. Žiť život či už v pasívnom alebo aktívnom neodpustení, je naozaj, ako keby sem žili pod prekliatím. Príďte si po povzbudenie k dokonalosti v odpúšťaní! Boží Duch cez službu a svedectvá Alexandra Barkóciho už zmenil postoje nejedného človeka.

Ako pochopiť opačné pohlavie

Hoci ženu Boh stvoril z Adamovho rebra, medzi opačnými pohlaviami vytvoril krásne rozdiely. Má to byť pre nás inšpirujúce a budujúce, tieto rozdiely vytvárajú nádhernú dynamiku každého partnerského vzťahu. Častokrát nám však nepochopenie týchto rozdielov spôsobuje zbytočné napätia, prehlbuje náš egoizmus a bráni ďalšiemu poznávaniu Boha. Seminár vedie Dr. Paul Dakin z Anglicka.

Dom modlitby a chvály

Modlitba a chvála zjednocuje Boží ľud a je prejavom života každého spoločenstva. Do budovania tohoto domu nás povzbudí Lýdia Votrubcová z ČR.

Muž - kňaz v rodine

Veľa hovoríme o podriaďovaní sa ženy v rámci Božieho ustanovenia pre kresťanskú rodinu. Myslím, že pokiaľ by muž vstúpil do svojej zodpovednosti, o podriadenosti by sme asi nemuseli toľko rozprávať. Totiž každé Bohom dané vedenie prináša so sebou aj prirodzenú autoritu, ktorej sa dá podriadiť pomerne ľahko. Problémom v rodinách je však často práve nedôsledné ba až nezodpovedné vedenie muža, čo deformuje potom aj rolu ženy. Byť kňazom rodiny je veľmi zodpovedná úloha, ktorú Boh na každého muža vstupujúceho do manželstva kladie. Problematiku rozoberie Ľudo Kara, čerstvý absolvent evanjelikálnej teológie na UMB v Banskej Bystrici.

Lokálna Cirkev

Paul Dakin je koordinátorom spolupráce cirkví v jednom z dištriktov Londýna. Na seminári sa okrem iného podelí o to, aké ovocie táto jedinečná spolupráca priniesla a ako sa zmenila klíma v spoločnosti, keď sa cirkev zjednotila.

Proroctvo a uzdravovanie pri chválach

Keď členovia skupiny Vinesong spoločne slúžia, prichádza prirodzené prorocké pomazanie. Boh si službu Vinesong používa, aby povzbudzoval, napomínal a prinášal utvrdenie a usmernenie do osobných životov od vedúcich až po kohokoľvek zo zhromaždenia. Členovia skupiny veria, že Ježiš chce uzdraviť celého človeka; jeho ducha, dušu a telo. Spoločne zažili mnoho zázrakov a vyslobodení vo všetkých týchto oblastiach. Zakladateľ a leader skupiny John Watson porozpráva ako pri vedení chvál očakáva na Božie vedenie v týchto oblastiach.

Ako vychovávať deti

Karel Řežábek má tri vlastné deti a ich rodina prešla aj rozhodovaním o adopcii ďalšieho dieťaťa. Svoju tému bude rozoberať na základe vlastných skúseností, ktoré však bude konfrontovať Božím slovom a pohľadmi ďalších kresťanov zaoberajúcich sa touto problematikou.

Rast v jednote a pomazaní

Každý cirkevný zbor má svoje silnejšie a aj slabšie stránky. Zistilo sa, že veľkosť každého zboru je limitovaná práve tými oblasťami jeho služby, v ktorých pokrivkáva. Toto tvrdenie je plne v súlade s Písmom, podľa ktorého je Cirkev postavená na apoštolskej, prorockej, učiteľskej, evanjelizačnej a pastierskej službe. Tam, kde je cirkev regionálne rozdrobená, je aj nekompletná v niektorých z týchto oblastí. Ak v určitom regióne dochádza k spoločnému obecentvu vedúcich, k vzájomnému zdieľaniu, napomínaniu a spoločnej službe, výsledkom je, že sa slabšie stránky jednotlivých zborov postupne zosiľňujú. Do zborov prichádza pomazanie Božieho Ducha, s Ním Božia moc, ktorá tam dovtedy chýbala a Cirkev začína v globále rásť.

Jednota vo vedení zboru

John Watson zo svojich bohatých skúseností (založil mnoho zborov na troch kontinentoch) upozorní, čo prakticky znamená integrita vedúcich vo vedení cirkevného zboru.

Medzigeneračné vzťahy

Ako skĺbiť pohľad starších a skúsenejších s pohľadom mladých a kreatívnych? Ako obrátiť srdcia otcov na svojich synov a srdcia synov na otcov? Pastor Ľudo Kara sa podelí so svojim pohľadom na tento problém a vytýči základné línie, aby nedochádzalo k neporozumeniam a zbytočným napätiam, ale ku konštruktívnemu budovaniu celého spoločenstva.

Ako efektívne evanjelizovať

Kurzy Alfa sú v súčasnosti jeden z najefektívnejších modelov osobnej a skupinovej evanjelizácie v mnohých krajinách sveta. Ich jednoduchosť vedie až k neuveriteľnej efektivite. V čom toto tajomstvo spočíva?  Prečo Boh tak veľmi požehnáva túto prácu? Odpovede a svoje vlastné návody nám predloží Gary Cox, ktorý  je koordinátor kurzov Alfa pre Strednú a Východnú Európu.

Umelecké semináre a workshopy

Tanec ako súčasť duchovného boja

So svojimi skúsenosťami sa podelí Helena Šabatková z ČR. Spojené s workshopom.

Tanec v uctievaní

O tom, ako sa tancuje pred Božím trónom sa dozvieme od Heleny Šabatkovej. Spojené s workshopom.

Neverbálne divadlo I.-V.

Hladnému nedať jedlo, ale naučiť ho loviť ryby... Mím Petr Dlouhý z ČR neprináša (iba) hotové scénky, naučí vás hovoriť bez slov. Workshop má 5. častí a bude pokračovať v časoch seminárov počas celej konferencie s výnimkou soboty v čase od 16.00 – 17:30

Choreografia (výrazové prostriedky pohybového umenia)

Ako vyjadriť svoje myšlienky pohybom? Ako vytvoriť choreografiu na chválospev či evanjelizačnú pieseň? Ako pri tom spolupracovať s Božím Duchom? Čo s hotovým dielom? O svoje skúsenosti z tejto oblasti sa podelí Eva Kevická.

Proroctvo v umení

Tradičnú predstavu proroctva len ako hovoreného slova naruší Lydie Votrubcová.

Tímová práca, konferencie a projekt festivalu „Nomád“

Pracovať v skupine, ktorú tvoria rozdielne individuality nie je vždy ľahké. Čo sa skrýva pod pojmom tímová práca? Ako pripraviť akciu či konferenciu a využiť pritom silné stránky každého z tímu? O svoje bohaté skúsenosti z prípravy konferencie Hrejte dobře a zvučně sa s nami podelí Hanka Pinknerová z ČR.

Písanie

Tvorivá debata o písaní s básnikom Martinom Šimekom z ČR.

Výtvarný seminár

Hudba, tanec, písanie, ... to nie je všetko. Pre Boha môžeme aj maľovať, kresliť, či ilustrovať. Touto oblasťou umenia nás povedie Monika Zapalačová.

Pesničkárska dielňa I.-II.

Ako zladiť hudbu a text? Máte piesne v šuflíku? Prineste ich so sebou. Seminár povedie Karel Řežábek.

Moderovanie a dramaturgia programu

Ako z nudného programu urobiť zábavu alebo naopak.  S Hankou Pinknerovou.

Mrzí vás, že nemôžete z časového dôvodu navštíviť niektorý z umeleckých seminárov? V piatok od 14.00 hod. budú prebiehať opakovane niektoré zo seminárov zo štvrtku poobedia a piatku doobeda. Aké, to záleží len na vašom záujme. Napíšte do prihlášky, o ktorý seminár by ste v tomto čase mali záujem a my sa pokúsime vaše prianie splniť.

Chcete navštíviť jeden zo seminárov v piatok poobede alebo v sobotu? Máte záujem si nerušene vychutnať večerné koncerty a nemáte komu zveriť svoje deti? Je tu ponuka - detská herňa - špeciálny program pre deti od 3 rokov, ktorý beží počas seminárov a workshopov všeobecnej časti konferencie.

Spôsob prihlasovania

- vyplnením doleuvedenej prihlášky (môže sa kopírovať), ktorú zašlite na adresu: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Budatínska 47, 851 06 Bratislava
- e-mailom: kancelaria@copp.sk
- cez internet:  kliknite sem 
-  telefonicky: 07/62410109

Registračné poplatky:

Účastnícky poplatok na piatok - nedeľu:
- prihlásení do 30.6.2001....150,- Sk
- prihlásení do 30.7.2001....200,- Sk
- prihlásení po 30.7.2001....250,- Sk  (pozn.: internátne ubytovanie zabezpečujeme len prihláseným do 15.8.2001).
- umelecká časť konferencie + 75,- Sk k sume aktuálneho poplatku

Pre výšku účastníckeho poplatku je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

Prihlasovanie na mieste:
- na všeobecnú časť konferencie.... 270,- Sk
- umelecká časť konferencie….100,- Sk
- za jeden seminár alebo jeden koncert 50,- Sk
- nedeľa: vstup voľný

Zľavy:

- zľava priateľom Koncertov modlitieb a chvál 50,- Sk z ceny aktuálneho poplatku
- prihláseným do 15.8.2001 poskytujeme 74,- Sk ako príspevok na cestovné náklady pre účastníkov zo vzdialenosti väčšej ako 200 km

Uvedené zľavy si účastník sám odpočíta z ceny aktuálneho účastníckeho poplatku!

Ubytovanie zabezpečujeme:
- kategória A, v študentskej ubytovni: 100,- Sk
- kategória B, v telocvični (vlastný spacák a karimatka): 45,- Sk 

Účastnícky poplatok + ubytovanie treba zaplatiť na ktorejkoľvek pošte len vkladovým lístkom Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A, ani bankovou zloženkou Poštovej banky!) na účet: POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 20017395/6500, variabilný symbol: rodné číslo. Názov účtu: COPP.

Účastníci z ČR sa prihlásia poslaním vyplnenej prihlášky, poplatky zaplatia až na mieste pri registrácii.

Kópiu ústrižku (potvrdenie vkladu) si uschovajte a prines na registráciu!
Každý účastník musí byť prihlásený na osobitnej prihláške!

Potrebujeme pomoc pri pri organizačnom zabezpečovaní konferencie. Ak by si mal záujem, ozvi sa nám na hore uvedené kontakty.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí