Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie Konferencie '98

Téma: Žiť blízko Boha

28.-30. augusta 1998
Športová hala Pasienky, Bratislava

Tento rok sme sa rozhodli pre vážny krok viery. Nepozvali sme zahraničnú skupinu, ale namiesto toho sme sa rozhodli dať väčší priestor slovákom a investovať čas do budovania priateľstiev s kresťanskými vedúcimi z jednotlivých miest Slovenska. Bolo to v súhlade s našim prvotným cieľom a víziou týchto konferencií. V minulých rokoch sme chceli vytvoriť dobrú základňu na budovanie jednoty a vzťahov v rámci Cirkvi na Slovensku. Kedže bol počas minuloročných konferencií postavený nemalý dôraz na večerných koncertoch a na pozvaných hosťoch (Graham Kendrick, Noel Richards so svojimi skupinami) táto konferencia mala ukázať, či ide účastníkom naozaj o myšlienku a víziu Koncertov modlitieb a chvál alebo o zahraničných hostí. Samozrejme záujmom súrodencov o túto akciu sme mohli aj monitorovať, či je toto hnutie dané Bohom, alebo bolo postavené len na populárnosti chvál, či pozvaných hostí.

Musím povedať, že s prihlasovaním sa na konferenciu dopredu je to z roka na rok horšie. Stačí, keď poviem, že začiatkom augusta bolo prihlásených asi len 100 ľudí a asi 350 sa ich stihlo prihlásiť do stanovenej uzávierky (11.8.1998). Pritom v deň začatia konferencie sa prihlásilo ďalších 400 a na večerných koncertoch modlitieb a chvál bolo v piatok cez 1000 a v sobotu cez 1200 ľudí. V nedeľu na spoločných bratislavských bohoslužbách bolo okolo 1600 účastníkov. Pritom bolo oveľa nevýhodnejšie sa prihlasovať až priamo na mieste a poplatky na koncerty boli značne vysoké. Hala jediná svojho druhu v Bratislave s vyhovujúcou kapacitou bola však veľmi drahá.

Pochopil som, že sa mám nakontaktovať na mladých vedúcich a pozvať ich do spolupráce na tejto konferencii. Niektorí z nich sú už na plné úväzky zamestnaní vo svojich cirkvách a viem, že ich priateľstvá budú v budúcnosti pre Božie kráľovstvo v našej krajine veľmi dôležité. Miesto zahraničnej skupiny sme pozvali do Bratislavy košickú skupinu Tretí deň, ktorá Koncerty modlitieb a chvál už rok v Košiciach a okolí poriada. Nebolo to však len pozvanie, ale čosi viac. S Mirom Tóthom, vedúcim tejto skupiny, sme sa viackrát stretli za účelom spoločných modlitieb a prípravy tejto akcie. Dá sa povedať, že tento rok sme sa pokúsili začať robiť tieto konferencie spolu. Pritom našou túžbou je, aby sa k nám postupne popridávali aj ďalší vedúci, najmä novovznikajúcich projektov Koncertov modlitieb a chvál v iných mestách Slovenska. Práve títo súrodenci, zástupcovia z niektorých slovenských miest, už boli prítomní a pozvaní do tímu vedúcich konferencie, čo boli v podstate všetci vedúci seminárov, správna rada COPP a účinkujúci jednotlivých večerov.

Ďalší nový dôraz, ktorý sme chceli postaviť, bolo umožniť na tejto pôde prezentáciu jednotlivým aktivitám a službám iných kresťanských organizácií a sietí a tak slúžiť služobníkom a iným víziám v rámci Cirkvi na Slovenku. Našu ponuku prijali niektoré misijné organizácie (YWAM, Nadace Nehemia, Viva Network), vedúci semináru o zakladaní zborov a niektoré slovenské modlitebné iniciatívy. Čas na ich prezentáciu bol vyhradený do stretnutí záujmových skupín a tiež určitý priestor sa poskytol aj na večerných koncertoch modlitieb a chvál. Takto sa mohli spoznať ľudia, ktorých spájali spoločné povolania a záujmy. Zároveň vedúci jednotlivých projektov mohli spoznať nových záujemcov o ich prácu a tiež získať dobrú spätnú väzbu na ponúkané príležitosti, vytvárané aktivity a siete. Bolo dojímavé vidieť budúcich misionárov, ktorých Cirkev na Slovensku bude môcť vyslať za hranice nšej krajiny, či nadšených modlitebníkov, ktorí sa spájali do modlitebných reťazí a túžili zostať aj počas roku vo vzájomnom kontakte, alebo tých, ktorí chcú vidieť počas našej generácie na každých 1000 obyvateľov založený živý zbor.

Priestor sa venoval aj tým, ktorí chcú publikačnou činnosťou, formou poézie a prózy ovplyvniť našu kultúru a spoločnosť. Besedovali s tvorcami časopisu KROK a známym slovenským spisovateľom Dušanom Mitanom.

Tak ako po minulé roky na konferencii nechýbali hudobné a umelecké workshopy a semináre na 10 rôznych tém. Pozvaní hostia boli aj zahraniční hostia, neboli to však nové tváre. Skôr to boli ľudia, ktorí su zjavne na Slovensku do služby Bohom postavení a už v minulosti bol tento fakt jasne viditeľný (John MacFarlane, Paul Dakin, Glenn Livingston, Danny Jones). Jediný nováčik bol Karel Řežábek. Napriek ťažkým zdravotným problémom nakoniec do Bratislavy prišiel a požehnane slúžil na seminároch a nedelňajších bohoslužbách. Dôvod jeho pozvania bol ovplynený mojim priateľstvom s ním ako aj túžbou, aby ako jeden z hlavných predstaviteľov vedúcich chvál v Čechách bol s nami aj pri tejto príležitosti. Som vďačný Bohu, že mohol načerpať nové inšpirácie a ako sám povedal, konferencia predčila jeho očakávania. Naše požehnanie je v jeho požehnaní a ja sa s ním naozaj veľmi radujem. Zároveň vzájomnou službou aj hľadáme horizonty prepojenia vedúcich chvál na Slovensku a v Čechách. Túžime sa vzájomne obohacovať a slúžiť si.

Prioritnou sa čím ďalej tým viac stáva aj naša spolupráca s KMS a preto by sme chceli každý rok pozvať niekoho z Čiech. Veríme, že z ovocia spolupráce a vzájomnej služby môže prísť nie len požehnanie pre obe krajiny, ale aj pre okolité národy. To je aj jedna z vízií našej spoločnej Konferencie Priateľstva plánovanej na 26.-28.2.1998.

Na večernom koncerte v piatok slúžila skupina Tretí deň z Košíc pod vedením Mira Tótha. Téma večera bola Priateľstvo. Dráma a svedectvá pozvaných hostí s obsahom, čo pre nich znamená priateľstvo, vytvorili dobrú východiskovú pozíciu pre slovo o Božej láske ako zdroji pravej lásky aj v tomto vzťahu. Na následnú výzvu prišlo dopredu asi 150 ľudí, ktorí sa rozhodli otvoriť Božej láske, Jeho dotyku a tak byť premieňaní a schopní viac milovať svojich blízkych. Pri vstupe do haly dostali všetci účastníci záložku. Na koncerte sme vyhradili čas, aby na druhú stranu každý napísal niečo, čím ho Pán nedávno povzbudil. Tieto záložky sa po výzve potom vzájomne vymieňali spolu so vzájomnými modlitbami jedného za druhého. Neskôr sme sa ešte modlili za moslimský svet.

V sobotu na ranných modlitbách a chválach, sa obidve skupiny z Bratislavy a Košíc zlúčili a spoločne viedli uctievanie. Pomedzi piesne prednášal na základe textu z II.Kron.7,14 jednotlivé modlitebné predmety Jozef Brenkus ml.

Poobede moderoval koncert a službu slovom mal Miro Tóth, pastor AC z Nových Zámkov. Hovoril o Božom otcovskom srdci. Nech vás nepomýli zhoda v menách s Mirom Tóthom z Košíc, sú to rozdielni ľudia, ale dobrí priatelia a spolupracovníci na Božej vinici. Chvály viedla opäť skupina Tretí deň. Na záver popoludnajšieho koncertu Pavle Cekov z NEEFC (New Eastern Europe for Christ) prezentoval víziu Združenia evangelikálnych cirkví (ZEC) o zakladaní zborov na Slovensku. Povzbudil a podnietil k väčšiemu záujmu mnohých mladých, s ktorými po koncerte diskutoval o podrobnejších aspektoch tejto vízie a vzájomnej spolupráci na jej zrealizovaní.

Nasledovala prestávka, ktorú mnohí využili na osobné modlitby v zriadenej "duchovnej nemocnici". Tá pozostávala z jednotlivých stanoviští označených dobre vyditeľnými tabuľkami z nápismi ako: modlitby za spasenie, uzdravenie, naplnenie Duchom Svätým, problémy a vzťahy. Pri jednotlivých nápisoch sa zhromaždili tí, čo modlitby potrebovali, ako aj tí, čo sa za nich osobne modlili. Boli to najmä pastori, kazatelia a pozvaní hostia na jednotlivé semináre. Táto nemocnica prakticky fungovala po každom koncerte.

V piatok večer bol záverečný koncert, slúžila na ňom skupina COPP z Bratislavy. Posolstvo piesní bolo výstižné. Cítil som, že texty boli vlastne spievanými modlitbami a vyznaniami Božích právd. Duch Svätý sa cez ne dotýkal ľudí tak jasne, že po poldruha hodine chvál na jednoduchú výzvu k oddeleniu sa pre Boha a upozorneniu, čo to obnáša, sa asi 250 účastníkov vyhrnulo dopredu pred pódium kľakli si na kolená a pokračovali v uctievaní nášho nebeského Otca. Tento čas vyústil do radostných chvál, ktoré pripomínali nekonečnú oslavu v nebi, pretože zúčastnení svojou chválou nechceli dovoliť ukončiť koncert a pustiť skupinu dole z pódia.

Samostatnú kapitolu celého podujatia samozrejme opäť tvorili v nedeľu ráno spoločné bratislavské bohoslužby spojené aj so slávením pamiatky Večere Pánovej. Zo zákulisia prezradím, že sme sa dlho nevedeli rozhodnúť, či ju tento rok takto spoločne sláviť budeme alebo nie. Množstvo argumentov za a proti si asi každý z Vás vie domyslieť. Musím povedať, že bratia však poznali Božiu vôľu, keď sa rozhodli Večeru Pánovu opäť poriadať. Jozef Tuchyňa, pastor AC z Bratislavy mal krátke slovo o tom, či sme pripravení sláviť túto pamiatku aj takými neveriacimi bratmi ako bol Tomáš, či aj s takými prchkými ako bol Peter. Či chceme stolovať spolu tými, ktorí uvažujú, ktorí z nás je väčší a hádajú sa preto, alebo aj so zradcami ako bol Judáš. Potom sa pastori a kazatelia postavili do radu na zemi, držiac sa za ruky. Stáli na veľkom kríži, vytvorenom z papiera. Pri pohľade na nich sa do mojich očí tlačili slzy. V tom jeden z nich prosil prítomných o odpustenie, nasledovali modlitby a ďakovania. Kájova kázeň na konferenčnú tému: "Žiť blízko Boha" nás v uvoľnenej atmosfére častokrát rozosmiala a pri tom prinútila sa zamyslieť nad počutým slovom a svojimi životmi.

S Mirom z Košíc sme sa rozhodli, že o rok do toho ideme opäť spolu (27.-29.8.1999). Veríme, že to má smer, význam a Božie vedenie. Veríme, že sa k nám pridajú aj ďalší a Pán umožní ďalšie priateľstvá a vzťahy v rámci Cirkvi na Slovensku. Ak totiž chceme efektívne zasiahnuť naše krajiny, je to možné jedine v tej vymodlelnej jednote z Getsemanskej záhrady. Chceme slúžiť Cirkvi a jej služobníkom a žiť pre nášho Boha a pre Jeho Kráľovstvo!

podpis
MUDr. Marek Krajčí


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí