Hlavná stránka | Kalendár |
 
Koncerty modlitieb a chvál

Priatel'

Koncertov modlitieb a chvál

Priatelia Koncertov modlitieb a chvál sú tí, ktorí sa rozhodli podporiť víziu a prácu Centra pre prípravu KMC svojimi pravidelnými finančnými príspevkami alebo jednorázovým príležitostným finančným darom. Tieto finančné dotácie umožňujú chod a vykonávanie činností tohoto občianskeho združenia.

KMC vytvárajú neutrálnu platformu "Kresťania v meste", na ktorej dochádza k rastu jednoty medzi jednotlivými cirkevnými zbormi v Bratislave, ale aj na Slovensku. Iniciujú pravidelné stretávanie sa vedúcich cirkví na modlitbách, osobnom zdiel'aní sa a príprave spoločných aktivít.

Medzi tieto aktivity patrí organizovanie výročnej celobratislavskej kresťanskej konferencie, spoločných mestských chvál, rôznych kurzov a seminárov, akcií pomoci mestu a jednotlivým cirkvám.

 

Naša vízia: Byť nástrojom Svätého Ducha
v hnutí modlitieb a chvál zjednotených kresťanov
v očakávaní zasl'úbené
ho prebudenia.

Priatelia Koncertov modlitieb a chvál získajú 50% zl'avu na podujatia organizované Centrom pre prípravu KMC vrátane výročnej celoslovenskej konferencie, 15% zl'avu s CD, kaziet a produktov tohto občianskeho združenia. Prosíme, aby ste si tieto zľavy sami nárokovali pri platbách, lebo automaticky ich neprisudzujeme. Spätné nárokovanie zľavy uznáme.

Priatel'om Koncertov modlitieb a chvál sa môže stať každý, kto poukáže na účet združenia min. 1000,- Sk. Priatel'om sa stáva na celý kalendárny rok, z čoho mu plynú spomínané výhody.

Svoje finančné príspevky posielajte na náš účet v Tatrabanke 2667250007/1100 (variabilný symbol: prvých 6 číslic vášho rodného čísla, špecifický symbol: mesiacrok v tvare mmrrrr (napr.: 022008), kedy platbu uhrádzate. Vaša registrácia prebehne automaticky, priateľom sa stávate hneď po prijatí vašej platby na našom účte na 12 mesiacov vrátane toho mesiaca, v ktorom ste platbu realizovali.

Priatel'om Koncertov modlitieb a chvál sa môže stať aj každý, kto nám bude pomáhať propagovať naše podujatia vo svojom okolí (cirkvi, mládeži, na svojej skupinke, škole, internáte, resp. vo svojom zamestnaní) a minimálne 1x ročne nám o tom napíše správu (koľko plagátikov kde a komu rozdal, aké boli odozvy na jeho propagáciu a na naše aktivity). Týmto nám významne pomôže nielen pri šírení informácií ale takto dostaneme aj dôležitú spätnú väzbu na nami poriadané aktivity. Uporoznenie: Priateľom sa stávate až na nasledujúci rok po doručení vašej výročnej správy na náš mail.

Pokial' máte záujem nám posielať vaše finančné príspevky, alebo pomáhať propagovať naše podujatia a stať sa tak naším priateľom, vyplňte prosím tento formulár:


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí